تاریخ : یکشنبه 18 بهمن 09:58
کد خبر : 137999
سرویس خبری : حماسه و پایداری
 

ما اجازه نمی دهیم

ما اجازه نمی دهیم

بازدید از مراکز نظامیمان را بازجویی از دانشمندان کشورمان را جام زهر دیگری را

بسمه تعالی ما اجازه نمی دهیم بازدید از مراکز نظامیمان را ما اجازه نمی دهیم بازجویی از دانشمندان کشورمان را ما اجازه نمی دهیم جام زهر دیگری را

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ